Meget mere Norden

Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet i Danmark, Sverige og Norge 5 måneder efter afslutningen af 1. verdenskrig som en fredsbevægelse. I Danmark blev Foreningen NORDEN officielt stiftet den 15. april 1919. Foreningerne NORDEN blev to gange indstillet til Nobels Fredspris (1933 og 1934), for foreningernes arbejde for at skabe internationale relationer, der kunne modvirke krig og ufred.

Vi foreslår, at vi med udgangspunkt i jubilæet markere os, som en forening, der har rødder i fortiden, men også bud på nutiden og fremtiden. Et udvalg, der suppleret med gode folk udefra, kan igangsætte en idepolitisk og fremadrettet debat, hvor vi ønsker at inddrage alle foreningens led. Enkeltmedlemmer, lokalafdelinger og kredse skal være med til at give deres bud på fremtiden. Så vil vi samle alle de gode ideer, og på 100-året fremlægge et omfattende og visionært program om fremtidens nordiske arbejde. Grundforudsætningen er allerede klar: det skal fortsat bygge på folkelighed. Et samarbejde, der er rodfæstet. Et samarbejde med bred folkelig appel. Men ud fra den forudsætning, kan alt komme i spil.

Vi skal markere 100-års jubilæet kulturelt og idepolitisk. Vi skal have en fest og invitere gode venner af foreningen med til festen. Vi skal vise, at NORDEN er for alle. Kendte og ukendte, unge og gamle.

Tidshorisont

Landsstyrelsen nedsatte på sit konstituerende landsstyrelsesmøde den 11. juni 2016 et Jubilæumsudvalg.  Udvalget kom til at bestå af: Mogens Jensen (formand), Marion Pedersen, Line Barfod, Svend Tychsen og Foreningen NORDENs Ungdoms formand og udvalget kan så løbende trække på eksterne folk.

Udvalget skal arbejde frem til og med 2019 og skal på repræsentantskabsmødet lørdag den 20. maj 2017 fremlægge en overordnet plan for forberedelsen, inddragelsen og gennemførelsen af jubilæumsaktiviteterne.

Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Foreningen NORDENs formålsparagraf har været uændret siden 1919, og foreningen har lagt særlig vægt på, at det nordiske samarbejde ikke skulle være ekskluderende for et bredere og mere globalt udsyn. Hovedarbejdsområderne har været og er fortsat centreret om det folkelige, kulturelle og erhvervsmæssige samarbejde.

Foreningen NORDEN står fadder til det nordiske samarbejdes ”grundlov” Helsingforsaftalen af 23. marts 1962 (hvor dagen fortsat fejres, som Nordens Dag), oprettelsen af Nordisk Råd i 1952 og Nordisk Ministerråd i 1971.

Foreningerne NORDEN har lagt stor vægt på at minimere forhindringer for den folkelige kontakt over de nordiske landegrænser med pasunion, fælles arbejdsmarked, socialkonvention mm.

Foreningerne NORDENs basis i at skabe folkelig kontakt over landegrænserne har udmøntet sig i oprettelsen af den nordiske venskabsbyforbindelser, som senere er blevet et internationalt begreb med Twin Township. Den første nordiske venskabsbyforbindelse – og dermed den første formelle venskabsbyforbindelse i Verden – blev skabt mellem Thisted i Danmark og Uddevalla i Sverige i 1939, og har således 80 års jubilæum i 2019.

Aktiviteter (ikke prioriteret)

  • Udgangspunktet for fejringen af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum vil være en officiel fejring på selv dagen, den 15. april 2019.

Dagen bliver todelt:

En (politisk) del, der samler statsministre og parlamentarikere til en drøftelse i Børssalen med udgangspunkt i det oplæg, der vil blive udviklet på et folkeligt grundlag i tæt samarbejde med foreningens medlemmer, lokalafdelinger, kredse – og gerne de øvrige NORDEN-foreninger under overskriften MEGET MERE NORDEN. Oplægget vil komme til at ligge på den hjemmeside, som foreningen laver og som er foreningens særlige 100-års jubilæums side.

En (festlig) del, der samler honoratiores (foreningens protektor (Dronningen), statsminister, samarbejdsminister mm.) til en kulturel begivenhed, gerne i DR’s koncertsal med transmission af et stort nordisk program.

  • Vi udvikler et skolekoncept, hvor vi lader et projekt med inddragelse af folkeskolen (Den åbne skole: Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund. Fordi eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af, og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge) kulminere i 2019.

Vi ansætter en yngre, kreativ folkeskolelærer til at udarbejde et projekt på basis af de drøftelser, vi har haft om at inddrage foreningens lokalafdelinger i den åbne skole med henblik på at hjælpe skolerne med undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold. Vi har allerede i 2016 sikret en ny fordeling af skolekontingenterne, som nu skal fordeles 50/50 mellem landsforeningen og lokalafdelingerne, hvilket så også stiller større krav til det lokale engagement i forbindelse med foreningens skolemedlemmer.
Projektet bliver udviklet hurtigst muligt, og vi ansøger en eller flere fonde (og UVM) om midler til dets gennemførelse i 2019.

  • Foreningen NORDEN sætter i 1919 fokus på det nordiske erhvervssamarbejde, som en opfølgning på de succesrige konferencer, der blev afholdt i forbindelse med det danske formandskab 2015.
  • Nordjobb får særligt fokus på det folkelige nordiske samarbejdes betydning for udviklingen af samarbejdet set i den globale sammenhæng.
  • Der udarbejdes en flot, rigt illustreret bog om Foreningen NORDENs historie 1919 – 2019, som givet vil kunne sælges til foreningens medlemmer og andre interesserede og dermed være udgiftsneutral.
  • Nordisk Biblioteksuge skal i 2019 i tema og valg af bøger tage udgangspunkt i det folkelige Norden.
  • Vi laver i samarbejde med Kommunernes Landsforening en konference, der opfordrer de danske kommuner til et tættere samarbejde med søsterkommuner i de andre nordiske lande med henblik på at udveksle erfaringer, til gavn for borgerne og for den kommunale økonomi. Konferencen skal vise en ny vej i det kommunale nordiske samarbejde og koncentrere sig om udvekslingen af best practices.
  • Vi gennemfører en markedsføring af foreningen og det nordiske samarbejde over for yngre mennesker gennem et samarbejde med bl.a. de politiske ungdomsorganisationer.
  • Vi gennemfører en særlig jubilæumsindsats i forbindelse med det danske folkemøde på Bornholm i 2019, lige som vi i samarbejde med de andre nordiske NORDEN-foreninger forsøger at synkroniserer oplæg, tema og udseende i forbindelse med alle de nordiske landes folkemøder. Ligeledes skaber vi rammen for, at vores medlemmer (og andre) kan deltage i de andre landes folkemøder.

Se idekataloget fra Tillidsmandsdagen i 2016

 

 

da_DKDanish