1.      Forretningsudvalget varetager assisteret af Landskontoret de daglige forretninger med ansvar over for Landsstyrelsen.

2.      Formanden leder møderne. I tilfælde hvor formanden har forfald, bliver mødet ledet af næstformanden.

3.      Der afholdes møde i forretningsudvalget mindst fire gange årligt samt når landsformanden eller mindst to medlemmer af forretningsudvalget ønsker det.

4.      Dagsorden med tilhørende bilag samt eventuelle indstillinger udsendes mindst otte dage før afholdelsen af forretningsudvalgsmødet.

5.      Dagsordenen skal hver gang indeholde punkter som løbende sager, FNF og økonomi. Til økonomipunktet vedlægges kvartalsvise budgetopfølgninger med oplysning om foreningens likviditet. Forretningsudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af regnskab og budgetter. Forretningsudvalget følger foreningens økonomi herunder at projekter gennemføres i henhold til de indgåede aftaler.

6.      Generalsekretæren er sekretær for forretningsudvalget.

7.      Det tilstræbes at beslutningsreferatet indenfor 14 dage lægges på foreningens hjemmeside. Forretningsudvalget får referatet til gennemsyn en uge, hvorefter det – i fald der ikke er kommentarer – lægges på foreningens hjemmeside.

8.      Ved eventuel stemmelighed ved afstemninger i forretningsudvalget er mødelederens stemme udslagsgivende. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af forretningsudvalgets medlemmer er til stede, når beslutningerne træffes.

9.      Forretningsudvalget kan indstille til landsstyrelsen at nedsætte arbejdsudvalg og indkalde særligt sagkyndige personer i forbindelse med bestemte sager på dagsordenen. Særligt sagkyndige kan kun deltage i behandlingen af de(t) relevante punkt(er) på dagsordenen.

10.  I forbindelse med deltagelse i Forretningsudvalgsmøder dækkes transportomkostninger. I udgangspunktet dækkes transportomkostninger med op til 2. klasse tog samt pladsbillet. Hvis helt særlige forhold taler for det, kan der efter forudgående individuel vurdering, dækkes transportudgifter til anden transportform. Ved kørsel i egen bil dog kun hvad der svarer til statens laveste takst (pt. kr. 1,90/km.). Hvis et møde aflyses, så rabatterede billetter ikke kan refunderes, refunderer landsforeningen indkøbte billetter.

Vedtaget af landsstyrelsen 13. november 2010.

da_DKDanish